Tagalog Phrase Book

A handy communication tool to allow communication between English ⇔ Tagalog.

 

Tagalog is the basis for the national and the official language of the Philippines, Filipino, and spoken in the Philippines by about 22 million people

Highlights:

Thousands of pre-translated phrases under dozens of useful topics.
Ideal for people traveling to the Philippines or for Filipino traveling to Japan or English speaking countries.
No internet connection required and suitable for iPhone or iPod touch devices.

Topics include

 • Basic Expressions
 • Travel
 • Accommodation
 • Getting around
 • Restaurants
 • Food and Drink
 • Shopping
 • Dating
 • Medical and Emergencies
 • Beauty care
 • Business phrases

Also included is a bonus Tagalog ⟹ Japanese Phrasebook for Tagalog speakers to communicate in Japanese. Kana readings to allow for easier pronunciations.
If the device language is set to Japanese, the Tagalog ⇔ Japanese phrasebooks are shown with kana readings for pronunciation.


Isang kasangkapan ng komunikasyon upang magkaroon ng epektibong komunikasyon sa pagitan ng
Ingles ⇔ Tagalog.

Libo-libong sinalin na parirala sa loob ng dose-dosenang

kapaki-pakinabang na mga kategorya, katulad ng mga sumusunod:

 • Pangaraw-araw na ekspresyon
 • Pambiyahe
 • Akomodasyon
 • Pagpasyal
 • Restoran
 • Pagkain at Inumin
 • Pagshoping
 • Dating
 • Medikal at Emerhensiya
 • Pagpapaganda
 • Salitang negosyo

Talagang makakatulong ito sa mga taong bumibisita sa Pilipinas o sa mga Pilipino bumibisita sa Japan o sa mga bansang nakakapagsalita ng wikang Ingles.

Hindi na kinakailangan ang internet koneksyon at ginawa ito para sa iPhone at iPod touch.

Kasali na rin ang Tagalog → Japanese phrasebook bilang isang bonus para sa mga Pilipino gustong makipag-usap sa wikang Hapon. Mayroon din "kana readings" para sa mabilisang pagbigkas.

Kung ang iOS devices ay naka-set sa wikang Hapon bago i-install ang produktong ito, makikita ang Tagalog ⇔ Japanese phrasebooks na may kasamang "kana readings".

 • spell
 • spell
 • spell
 • spell
 • spell
 • spell
 • spell


© Enfour, Inc.
All rights reserved.